Algemene gebruiksvoorwaarden

Tenzij op contract anders schriftelijk vermeld, is iedere verhuur, verkoop, levering of bestelling geldende volgens onderstaande voorwaarden.

 

 1. De algemene vooropgestelde voorwaarden worden geaccepteerd door de klant door middel van een bestelling of opdracht. Dit is steeds geldende op alle uitgeleend materiaal door de huurder/klant, zelfs als het apparaat gehuurd is zonder schriftelijk contract; iedere levering/uitvoering van een bestelling betekent een integraal akkoord op de vooropgestelde voorwaarden. In geval van een specifiek contract, zullen de bepalingen van dat contract van toepassing zijn, in die mate dat ze verschillen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.
 2. EDUARD RATA SPRL is in geen enkel geval gebonden aan de aankoop- of leveringsvoorwaarden van de klant, die zodoende niet van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EDUARD RATA SPRL.
 3. Iedere prijsaanbieding is indicatief – EDUARD RATA SPRL is niet gebonden tenzij het een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft verzonden.
 4. Indien voor de opbouw, afbraak of plaatsing van de telescopische kraan politie vergunningen, wegbewijzering, een sluiting van 1 of meerdere straten, het verhinderen van commerciële diensten (De Lijn, MIVB, transport,…nodig is, worden deze door de huurder aangevraagd. De kosten hier aan verbonden zijn uitsluitend op rekening van de huurder. Als de huurder van mening is dat EDUARD RATA BVBA verantwoordelijk is voor eventuele schade aan de structuur van de site en / of de directe omgeving (de toegang tot de site, wegen, bomen, verlichting, elektrische kabels, etc …), is het de plicht van de huurder dit onmiddellijk en zonder enige vertraging te melden aan onze verantwoordelijke teamleider ter plaatse aanwezig om ons in staat te stellen een verslag op te maken die we vervolgens doorgeven aan onze verzekering. Voor een laattijdige aangifte die ontvankelijk zal worden beschouwd, is het essentieel dat de aangifte binnen een periode van maximaal 24 uur wordt doorgestuurd naar EDUARD RATA SPRL en wordt begeleid door een overtuigende getuigenis, de omstandigheden, gedetailleerd en ondertekend door derde (met vermelding van zijn naam en adres). Zodoende zullen we deze verklaring opsturen naar onze verzekeringsinstelling en hun deskundigen, zonder enige nadelige of negatieve feedback tegenover het rapport van onze kant uit. Tijdens de opbouw voorziet de huurder het benodigde personeel die nodig is als logistieke steun voor de plaatsing van de kraan. De problemen die zich voordoen tijdens de opbouw moeten onmiddellijk worden vermeld op de leveringsbon of per fax worden De huurder zorgt er ook voor en is eveneens verantwoordelijk dat de ondergrond stabiel genoeg is voor het plaatsen van de kraan.
 5. Wanneer een kraan en kraanman ter beschikking wordt gesteld aan de klant als gevolg van een bestelling, spreken we hier over een verhuur van materiaal. Het feit dat de klant een bezoek ter plaatse vraagt om advies te verkrijgen, of dat dit advies komt van EDUARD RATA BVBA, verandert niks aan de kwalificaties en de relatie tussen de partijen.

De klant maakt de uiteindelijke beslissing over het gehuurde materiaal. Door zijn bestelling, gaat hij akkoord met de bestelling (in termen van capaciteit, grootte, plaatsing op de plaats van het werk). Na ontvangst van een verhuurovereenkomst of een overeenkomst tot uitvoering van werken, is EDUARD RATA BVBA niet verplicht, gebonden en verantwoordelijk om voorafgaand een onderzoek uit te voeren naar de staat van de bouw of grond.

De klant moet ervoor zorgen dat, tijdens de opbouw, uitvoering en afbraak van de werken, respectievelijk de werkplek / werf veilig zijn, gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar voor alle materiaal, machines en voertuigen gehuurd door EDUARD RATA SPRL. Zolang de huurder niet voldoet aan deze eis behoudt EDUARD RATA SPRL zicht het recht om de werken niet te starten, te onderbreken of te beëindigen. Als door de staat van het terrein of de werf er schade veroorzaakt wordt aan het materiaal van EDUARD RATA SPRL of het door haar getransporteerde of gehanteerde materiaal, zelfs al behoren die anderen toe of die enige vertraging veroorzaakt, zal de klant deze vergoeden, zoals het ook verplicht is om eventuele schade die aan het materiaal van EDUARD RATA SPRL toegebracht is door hun schuld, nalatigheid, onvoorzichtigheid of anders werd veroorzaakt te compenseren. De klant is eveneens verantwoordelijk voor eventuele vertraging opgelopen door zijn schuld, onder andere door de late beschikbaarheid van materiaal of goederen.

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de huurperiode per ondeelbare halve dag 8 uur, 5 dagen 8 uur per week. De verhuur start vanaf het vertrek van de plaats van de verhuurder. Als een gehuurd toestel door omstandigheden niet gebruikt kan worden, kan de klant niet afwijken van de huurvoorwaarden van de huurovereenkomst, behalve op grond van artikel 8 (tijdverlies als gevolg van een mogelijk defect). Het vervoer heen en terug van een instelling/bedrijf of garage naar de plaats van het werk wordt meegerekend als geleverde arbeidsprestatie.
 2. Slechte weersomstandigheden (wind, …), het geval van een staking, uitsluiting, machinebreuk, storingen, technische storingen, defecten, oorlog, opstand, brand, overstromingen en andere rampen worden beschouwd als overmacht aan de zijde van de verhuurder voor het plaatsen van de beschikbare apparatuur/materiaal en heeft zodoende aan al zijn verplichtingen voldaan. In deze gevallen kan de klant in geen geval EDUARD RATA SPRL een vergoeding voor eventuele schade aanrekenen. EDUARD RATA BVBA is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of andere schade, toe te schrijven aan werkonderbrekingen, etc. Bij vertraging die de verhuurder op loopt, waarbij geen sprake is van overmacht in de ruimste zin van het woord, is de huurder volledig verantwoordelijk voor het aantal uren dat de machine niet kan draaien door hem, en dit met uurtarief van de machine in kwestie; Het is een uitdrukkelijke beperking van de aansprakelijkheid; een claim voor EDUARD rata SPRL uitgesloten.
 3. Bij tijdverlies als gevolg van een eventueel mankement van het gehuurde materiaal of bij een vertraging, moet deze periode van onderbreking niet verschuldigd worden als de reparatie niet langer dan een uur duurt. In geen enkel geval, kunnen eventuele defecten leiden tot facturering van wachturen of mogelijke schade aan de firma EDUARD rata SPRL.
 4. De klant stemt ermee in om te voldoen aan de gemeentelijke wetten en regels (lokaal, regionaal, nationaal, Europees en anderen) met betrekking tot het gebruik van apparatuur/materiaal (vergunningen) en betaalt alle kosten (en verbruik) van welke aard dan ook die voortvloeien uit de huur of het gebruik van apparatuur/materiaal, waaronder juridische belastingen, vergoedingen en andere openbare lasten.
 5. Aan het einde van elke werkdag, moet een werkbon voor akkoord worden afgetekend door de klant of zijn vertegenwoordiger. Geen enkel bezwaar kan worden aangetekend over de verrichtte werkzaamheden na ondertekening van de goedgekeurde werkbon(nen), na het verstrijken van de dag. De verklaring van EDUARD na RATA SPRL kan nadien niet worden in twijfel gesteld en deze zal gelden als definitieve en onweerlegbare bevestiging gedurende de duur van de verhuur en het gebruik ervan.
 6. Wanneer is overeengekomen dat tijdens het uitvoeren van werken/huur gedeeltelijke facturen worden aangebracht, wordt de niet-tijdige betaling van deze facturen beschouwd als een eenzijdige verbreking van het contract. EDUARD RATA SPRL zal daarom de levering van apparatuur/materiaal staken en schadevergoeding vorderen voor de geleden schade, namelijk de gederfde inkomsten. EDUARD RATA BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de klant heeft geleden als gevolg van de onderbreking van zijn werk.
 7. Ieder geschil, van welke aard dan ook, direct of indirect verband houdend met de huur, de levering of het gebruik van de apparatuur/materiaal van EDUARD RATA BVBA, met of zonder occasionele medewerkers, zal de exclusieve bevoegdheid zijn van de bevoegde rechtbank(en) van Brussel of de rechtbank van de plaats van vestiging waar EDUARD RATA SPRL de verhuur en/of werken liet doorgaan.